Mas Papo Informatisering & Advies, Algemene voorwaarden

Mas Papo Informatisering & Advies


telefoon: 06 - 18 44 21 86

e-mail: mail@maspapo.nl

 

Home

CV

AV

VRI

Links

Algemene Voorwaarden Mas Papo Informatisering & Advies

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met Mas Papo Informatisering & Advies gesloten overeenkomsten.

1. Opdrachtovereenkomst

1.1 Een overeenkomst tot het uitvoeren van werkzaamheden door Mas Papo Informatisering & Advies komt tot stand door ondertekening van de algemene voorwaarden en de opdrachtovereenkomst.

1.2 De algemene voorwaarden behoeven slechts bij het aangaan van de eerste overeenkomst ondertekend te worden. Bij het aangaan van vervolg en/of nieuwe overeenkomsten kan worden volstaan met het ondertekenen van de opdrachtovereenkomst.

1.3 Eerder gemaakte afspraken, zowel mondeling als schriftelijk, vervallen voor zover ze niet specifiek onder het hoofd “Bijzonderheden” in de opdrachtovereenkomst vermeld staan.

 


2. Werkzaamheden

2.1 De werkzaamheden die Mas Papo Informatisering & Advies verricht zijn detacheringswerkzaamheden. De aard van de werkzaamheden wordt in de opdrachtovereenkomst vermeld.

2.2 De werkzaamheden worden verricht onder totale verantwoordelijkheid van de opdrachtgever en in principe volgens de normen, standaards en procedures welke door de opdrachtgever worden gehanteerd.

 


3. Medewerker en functie

3.1 De naam van de medewerker alsmede de functie worden in de opdrachtovereenkomst vermeld.

 


4. Looptijd, optie op verlenging en locatie

4.1 De looptijd van de periode van dienstverlening staat in de opdrachtovereenkomst vermeld.

4.2 Opdrachtgever heeft het recht gebruik te maken van de optie op verlenging. Dit staat in de opdrachtovereenkomst aangegeven. De verlenging zal voor onbepaalde tijd zijn. De opzegtermijn hierbij bedraagt, voor zowel opdrachtgever als Mas Papo Informatisering & Advies, een kalendermaand ingaande op de eerste van de volgende maand.

4.3 De werkzaamheden zullen bij de opdrachtgever plaatsvinden. Indien dit door omstandigheden niet mogelijk is kunnen werkzaamheden die zich daar voor lenen, na overleg met de opdrachtgever, ten kantore van Mas Papo Informatisering & Advies plaatsvinden. De locatie staat in de opdrachtovereenkomst vermeld.

 


5. Tarieven en facturering

5.1 Detacheringswerkzaamheden worden verricht op basis van uur- of dagtarief. Het uur- of dagtarief staat in de opdrachtovereenkomst vermeld. Het uurtarief is gebaseerd op een 40-urige werkweek. Beide tarieven zijn incl. onkosten (reis- en verblijfkosten e.d.) in Nederland, doch exclusief omzetbelasting (BTW). Onder reiskosten wordt verstaan de kosten voor het normale woon-/werkverkeer.

5.2 Boven de door Mas Papo Informatisering & Advies vastgestelde tarieven zal de alsdan geldende omzetbelasting aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Eventueel andere na datum van de opdrachtbevestiging van kracht wordende heffingen van overheidswege zijn eveneens voor rekening van opdrachtgever.

5.3 Mas Papo Informatisering & Advies behoudt zich het recht voor tarieven te wijzigen en wel jaarlijks per 1 januari zonder aankondiging en bij tussentijdse aanpassingen, welke uiterlijk 1 maand vooraf worden aangekondigd.

5.4 Indien ten behoeve van de opdrachtgever dienstreizen in Nederland worden gemaakt, dan worden deze aan de opdrachtgever doorberekend op basis van € 0,27 per verreden kilometer. Indien ten behoeve van de opdrachtgever dienstreizen naar het buitenland worden gemaakt, dan vergoedt de opdrachtgever de reis-, verblijf- en extra ten behoeve van de opdracht gemaakt kosten. Afspraken over eventuele vergoeding van reistijden van dienstreizen in binnenland en van/naar buitenland kunnen per dienstreis tussen opdrachtgever en Mas Papo Informatisering & Advies worden vastgelegd.

5.5 Mas Papo Informatisering & Advies factureert per maand op basis van nacalculatie tenzij anders is overeengekomen en wel in de eerste week van de maand, volgend op de maand waarin de opdracht is uitgevoerd.

 


6. Betaling.

6.1 Als betalingsconditie geldt; netto contant binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum zonder enige aftrek of schuldvergelijking. Betalingen kunnen niet worden opgeschort, ook niet indien opdrachtgever enig recht van reclame meent te hebben.

6.2 Opdrachtgever is bij niet betaling, of overschrijding van de betalingstermijn een boeterente verschuldigd van 1 % per maand. Mas Papo Informatisering & Advies kan in dit geval besluiten de werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van opdrachtgever.

6.3 Klachten naar aanleiding van door, of in opdracht van Mas Papo Informatisering & Advies, verrichte werkzaamheden of naar aanleiding van de facturering dienen schriftelijk, onder duidelijke omschrijving van de klacht, binnen 5 werkdagen na datum van de verrichte werkzaamheden c.q. na de factuurdatum, aan Mas Papo Informatisering & Advies te worden toegezonden.

 


7. Werktijden

7.1 In principe conformeren de medewerkers van Mas Papo Informatisering & Advies zich aan de werktijden van de opdrachtgever.

7.2 Overuren worden als volgt op basis van het overeengekomen uurtarief doorberekend:

  • Maandag t/m vrijdag van 18.00 uur tot 24.00 uur 135%;
  • Dinsdag t/m vrijdag van 00.00 uur tot 07.00 uur 160%;
  • Zaterdag t/m maandag van 0.00 uur tot 07.00 uur 180%.

7.3 De feestdagen, die door Mas Papo Informatisering & Advies geaccepteerd worden en waarop geen werkzaamheden worden verricht zijn: nieuwjaarsdag, 2e paasdag, koninginnedag, hemelvaartsdag, 2e pinksterdag, en 1e en 2e kerstdag. Op wel door opdrachtgever, maar niet door Mas Papo Informatisering & Advies geaccepteerde feestdagen, worden door Mas Papo Informatisering & Advies, in overleg met opdrachtgever, dusdanige maatregelen getroffen, dat de werkzaamheden gedurende deze dagen ten kantore van Mas Papo Informatisering & Advies kunnen plaatsvinden. Mas Papo Informatisering & Advies geeft het recht maximaal 2 dagen per jaar aan te wijzen als verplichte verlofdagen. Op deze dagen zullen er geen werkzaamheden worden verricht.

7.4 Alle medewerkers van Mas Papo Informatisering & Advies hebben recht op een minimaal aantal cursusdagen per jaar. Dit met als doel medewerkers ontplooiingsmogelijkheden in hun carrière te bieden. Cursusdagen worden in overleg met opdrachtgever gepland.

7.5 Vakanties en verlofdagen worden in overleg met opdrachtgever gepland. Vakanties langer dan 5 werkdagen worden minimaal een maand van tevoren aan de opdrachtgever medegedeeld.

7.6 Ziekmeldingen worden voor 10.00 uur aan opdrachtgever doorgegeven.

 


8. Werkverantwoording

8.1 Mas Papo Informatisering & Advies verplicht zich maandelijks op de laatste werkdag, de werkverantwoordingsformulieren, middels haar medewerkers, ter ondertekening aan opdrachtgever aan de bieden.

8.2 Bij verschil van mening tussen opdrachtgever en werknemer van Mas Papo Informatisering & Advies verplicht opdrachtgever zich, binnen 5 werkdagen na aanbieding van de werkverantwoordingsformulieren, schriftelijk contact op te nemen met de directie van Mas Papo Informatisering & Advies, teneinde de redenen van het niet tekenen van de formulieren uiteen te zetten. Bij ingebreke blijven van het schriftelijk weergeven van de bezwaren door opdrachtgever neemt Mas Papo Informatisering & Advies aan dat de genoemde uren juist zijn.

 


9. Garantie

9.1 Mas Papo Informatisering & Advies garandeert het niveau van de medewerker zoals dat onder het hoofd “Functie” in de opdrachtovereenkomst vermeld staat.

 


10. Eigendom

10.1 Alle door opdrachtgever aan Mas Papo Informatisering & Advies ter hand gestelde informatie blijft eigendom van opdrachtgever. Deze informatie (in de vorm van programma's, tekeningen, ontwerpen, specificaties of andere documenten) zal bij beëindiging of voltooiing van de werkopdracht aan de opdrachtgever worden geretourneerd.

10.2 Alle tekeningen, programma's, ontwerpen, specificaties en alle andere documenten, gemaakt door Mas Papo Informatisering & Advies als gevolg van de werkopdracht zullen het eigendom zijn van opdrachtgever, Mas Papo Informatisering & Advies draagt hierbij uitdrukkelijk alle mogelijke auteursrechten of andere eigendomsrechten aan opdrachtgever over.

10.3 Mas Papo Informatisering & Advies zal niet gerechtigd zijn de informatie van opdrachtgever, verkregen onder deze overeenkomst of de werkopdracht, voor eigen doeleinden aan te wenden, te gebruiken en/of achter te houden.

 


11. Aansprakelijkheid en schadevergoeding

11.1 Behoudens opzet of grove schuld is elke aansprakelijkheid voor schade, die door fouten van Mas Papo Informatisering & Advies is veroorzaakt, uitdrukkelijk uitgesloten. De aansprakelijkheid van Mas Papo Informatisering & Advies onder dit punt is beperkt tot schadevergoeding van directe schade en is begrensd tot € .... (zegge ...).

11.2 Door Mas Papo Informatisering & Advies, zowel mondeling als schriftelijk, afgegeven schattingen, begrotingen, prognoses, adviezen of rapporten hebben een informatief karakter, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Het gebruik van genoemde schattingen, begrotingen, prognoses, adviezen of rapporten door opdrachtgever of door derden geschiedt geheel voor eigen rekening en risico.

11.3 Mas Papo Informatisering & Advies aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele bedrijfsstagnatie, vertragingen en/of vervolgschade en de opdrachtgever vrijwaart Mas Papo Informatisering & Advies uitdrukkelijk voor elke schade jegens derden.

11.4 Mas Papo Informatisering & Advies aanvaardt geen aansprakelijkheid in geval van toevallig verlies, schade aan, vernietiging van toevertrouwde documenten, gegevensdragers etc. Deze worden steeds beschouwd als kopieën van de oorspronkelijke, door de opdrachtgever behouden documenten gegevensdragers etc.

11.5 Mas Papo Informatisering & Advies aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, hoe dan ook genaamd, die het gevolg is van niet nakoming van enig onderdeel van een door haar gesloten overeenkomst door overmacht.

11.6 Bij voortijdige beëindiging van de overeenkomst door opdrachtgever is deze aan Mas Papo Informatisering & Advies een schadevergoeding verschuldigd, gelijk aan de declaraties, die in de resterende looptijd verschuldigd zouden zijn geweest, berekend aan de hand van de in de opdrachtovereenkomst vermelde tarieven.

 


12. Ontbinding

12.1 Ingeval de opdrachtgever enige bepaling van de algemene voorwaarden en/of de opdrachtovereenkomst niet nakomt, als ook in geval de opdrachtgever failliet wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt of schuldeisers een akkoord aanbiedt, heeft Mas Papo Informatisering & Advies het recht zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de lopende overeenkomst ontbonden te verklaren, onverminderd haar aanspraak op schadevergoeding.

 


13. Beëindiging overeenkomst.

13.1 Indien de opdrachtgever geen gebruik heeft gemaakt van de optie tot verlenging wordt de inzet van de medewerker na de looptijd van de overeenkomst als beëindigd beschouwd.

 


14. Geheimhouding.

14.1 Mas Papo Informatisering & Advies zal haar medewerkers een geheimhoudingsplicht opleggen ten aanzien van alle zakelijke gegevens van de opdrachtgever, die door de opdrachtgever worden of zijn verstrekt ten behoeve van de goede uitvoering van de werkzaamheden of die op andere wijze ter kennis van de medewerkers van Mas Papo Informatisering & Advies zijn gekomen.

 


15. Overname medewerkers

15.1 Het is opdrachtgever en Mas Papo Informatisering & Advies verboden om tot één jaar na afloop van de overeenkomst:

  • arbeidsovereenkomsten te sluiten met personen die gedurende de looptijd van de overeenkomst in dienst zijn of waren van de andere partij of een met die partij gelieerde onderneming. Hierbij worden alleen de personen bedoeld, die direct betrokken waren bij de werkzaamheden, die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst tussen opdrachtgever en Mas Papo Informatisering & Advies stonden.
  • arbeidsovereenkomsten te sluiten of anderszins -al dan niet door tussenkomst van derden- werkzaamheden te laten verrichten door personen, die reeds in opdracht van of voor rekening van de andere partij werkzaamheden hebben verricht in het kader van de uitvoering van de overeenkomst tussen opdrachtgever en Mas Papo Informatisering & Advies.
Alles behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de andere partij. Bij handelen in strijd met verbod verbeuren opdrachtgever en Mas Papo Informatisering & Advies van elkaar een onmiddellijke opeisbare boete van € ....

 


16. Wijzigingen voorwaarden

16.1 Wijzigingen van de algemene voorwaarden zullen schriftelijk aan de opdrachtgever ter kennis worden gesteld. Deze wijzigingen treden niet eerder inwerking dan na schriftelijke toestemming van opdrachtgever.


17. Beheersing recht

17.1 De overeenkomst met opdrachtgever wordt uitsluitend beheerst door het Nederlands recht.

 


©2024 Mas Papo Informatisering & Advies